info@bizakademikdanismanlik.com
+1 216 250 1342 (WhatsApp)

Sosyal Bilimlerde Doktora Eğitimi ve Tez Danışmanlığı

Doktora Eğitimi ve Doktora Tez Danışmanlığı

Doktora danışmanlığı veya doktora koçluğu, doktora yapmayı planlayan veya doktora yapmakta olan bireylerin ihtiyaç duydukları konu ve alanlarda uzman, deneyimli ve profesyonel akademik danışmanlardan alınan ücretli bir hizmettir.  Doktora danışmanlığı hakkında genel algı “ücretli tez yazdırma” hizmetidir. Fakat, nihai hedefi bilim insanı yetiştirmek olan doktora eğitiminde doktora danışmanlığı daha çok doktora koçluğu olarak algılanmalı ve doktora yapan bilim insanı adayının ihtiyaç duyduğu konularda destek, yönlendirme, ve eğitim  hizmetleri sunmalı, doktora öğrencisinin zorlandığı ve stresinin arttığı zamanlarda uzanan yardım eli olmalıdır. BİZ Akademik Danışmanlık, doktora danışmanlığına bu perspektiften yaklaşmaktadır.

Doktora danışmanlığı; doktora öğrenci adayı doktoraya başlamadan, ” doktora ne demektir, doktora başvuru şartları nelerdir, doktora başvurusu nasıl yapılır, doktora ne kadar sürer, doktora nasıl yapılır (doktora tezi vb.), ve hangi alanlarda doktora danışmanlığı alınabilir”  gibi konularda bilgilendirme ve yönlendirme ile başlar. Doktoraya başladıktan sonra doktora öğrencisinin ihtiyaç duyduğu ve/veya istediği alanlarda destek ve yönlendirme ile devam eder. Bu bağlamda, BİZ Akademik Danışmanlık olarak sunduğumuz doktora danışmanlık hizmetleri doktorantın ihtiyaç ve isteğine göre şekillenir.   

Doktora Eğitimi Ne Demektir?

Doktora eğitimi, lisans eğitimi tamamlandıktan sonra bir bilim dalında daha derinlemesine bir eğitim içeren, bilimsel araştırma ve analitik düşünme becerileri kazandırmayı hedefleyen bir eğitim aşamasıdır. Doktora eğitimi bazen yüksek lisans yapıldıktan sonra, bazen de yüksek lisans ile bütünleşik olarak gerçekleştirilir. Ders aşaması ve tez aşaması olmak üzere iki ana aşamadan oluşur. Doktora öğrencisi olan kişiye doktorant denir. Doktora eğitimini tamamlamış olan kişi doktor ünvanını elde eder

Doktora Başvuru Şartları Nelerdir?

Doktora yapma şartları Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 3.Bölümde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre doktora başvurusu minimum şartları şöyle belirlenmiştir:

 • Yüksek lisans yaptıktan sonra başvuru yapacak olan doktora öğrencisi adayları için- – -tezli yüksek lisans yapmış olmak ve  ALES’ten başvurulan puan türünde en az 55 almış olmak
 • Lisans diploması ile başvuru yapacak olan doktora öğrencisi adayları için- – -lisans diploma notunun 4.0 üzerinden en az 3.0 olması ve ALES’ten başvurulan puan türünde en az 80 almış olmak 

Bu şartlar minimum şartlardır ve her üniversite için bu şartların üzerine başka şartlar eklenebilir. Üniversiteler tarafından sıklıkla istenen diğer şartlar arasında yabancı dil puanı (örn. YDS), doktora başvurusu niyet mektubu, referans mektubu ve özgeçmiş sayılabilir. 

Doktora Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doktora eğitimi başvurusu için her üniversite kendisi başvuru şartlarını, kontenjanı, doktora programlarını ve tarihleri içeren ilan çıkartır. İlanlar üniversitelerin web sayfalarında ve akademik içerikli yayın yapan bazı internet sitelerinde yayınlanır. 

Doktora eğitimine başvuru merkezi bir yerden yapılmaz. Her üniversite için ayrı ayrı ilgili üniversiteye, üniversitenin istediği evraklar kullanılarak, istediği yöntemle başvurulması gerekir.

Doktora başvuru şartlarını karşılayan adaya, başvurduğu üniversite tarafından doktoraya kabul sınavı yapılır. Doktora kabul sınavı bazen sadece yazılı, bazen sadece mülakat, bazen de hem yazılı hem mülakat olarak yapılır.

Doktora Süresi Ne Kadardır?

 • Yüksek lisanstan sonra doktora yapanlar için – – – asgari doktora süresi 8 yarıyıl; azami doktora süresi 12 yarıyıl (4-6 yıl). 
 • Lisans tamamladıktan sonra doktora yapanlar için- — asgari doktora süresi 10 yarıyıl; azami doktora süresi 14 yarıyıl (5-7 yıl). 

Doktora Aşamaları Nelerdir?

Ders Aşaması ve Yeterlik Sınavı

Doktoranın ilk aşaması doktora ders aşamasıdır. Yüksek lisanstan sonra doktora yapanlar için gerekli olan minimum doktora kredi sayısı 21 kredi, minimum doktora ders sayısı ise 7 ders ve 1 seminer dersidir. Lisanstan sonra doktora yapanlar için gerekli olan minimum doktora kredi sayısı 42 kredi, minimum doktora ders sayısı ise 14’tür. 

Bu dersler doktorantın doktora yapılan bilim dalında uzmanlığını geliştirecek dersler olmasının yanısıra bilimsel araştırma, istatistik, veri analizi, bilimsel yayın üretme gibi alanlarda beceri geliştirmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır.  Doktorant, ders aşamasının sonunda tez aşamasına geçmeden önce doktora yeterlik sınavına tabi tutulur. Bu sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Doktorant bir yarıyılda bir defa; bir yılda en fazla iki defa doktora yeterlik sınavına girebilir. Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin doktora eğitimi son bulur. 

Doktora Tez Aşaması

Tez İzleme Komitesi (TİK)

Doktora yeterlik sınavında başarılı olan doktorant doktora tez aşamasına geçer. Doktora tez aşamasında ilk önce tez izleme komitesi (TİK) adı verilen, üç hocadan oluşan bir komite oluşturulur. Doktorant, her 6 ayda bir bu komiteye tez süreci hakkında rapor sunar. 

Tez Önerisi

Doktora tez aşamasının ilk basamağı tez önerisi hazırlamaktır. Tez önerisi, tez araştırmasına başlamadan önce, araştırma konunuzun ve amacınızın, ve konu ve amacı uygun araştırma yöntem, teknik ve araçlarının neler olacağının planın içeren, bir nevi araştırmanın stratejik planı demektir.

Yeterlik sınavından sonraki 6 ay içinde doktorant tez önerisini TİK’e yazılı olarak verir ve sözlü olarak sunar. Tez önerisi kabul edilen doktorant tez danışmanının mentörlüğü altında tez hazırlamaya başlar. Tez önerisi en fazla 2 defa reddedilen doktorantın doktora eğitimi son bulur. 

Tez Hazırlama ve Tez Savunması

Doktora tezi doktorantın -tez danışmanı gözetimi ve desteği ile- baştan sona kendisi tarafından bir araştırmayı tamamladıktan sonra bu araştırmanın aşamaları, metodolojisi ve bulgu ve sonuçları dahil olmak üzere araştırmaya dahil herşeyi kapsayan bir akademik metin olarak tanımlanabilir. 

Doktora tezine temel teşkil eden tez araştırmasının  prosederü bilimsel araştırmanın evrensel kurallarına ugun olmalıdır. Doktora tezi metni üniversitenin belirlediği tez yazım klavuzuna göre yazılmalıdır. Genel olarak bütün tezler 5 ana bölümden oluşur (Tezin bölümleri ile ilgili açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz).

Doktora tezinin bitirilebilmesi için asgari 3 TİK raporu sunulması gerekir. Doktorant, tezini tamamlandıktan sonra 5 kişiden oluşan tez komitesine doktora tez savunması yapar. Tez jürisi düzeltme isterse 6 ay içinde düzeltmeleri yapar ve tezini tekrar savunur. İlk tez savunmasında veya düzeltme yaptıktan sonraki  tez savunmasında başarısız bulunan öğrencinin doktora eğitimi son bulur.

Doktora Danışmanlığı

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız gibi doktora yapmak uzun ve zorlu bir süreçtir. Pek çok teknik bilgi ve beceriye sahip olmak, doktora gereklerini zamanında yerine getirmek ve başarılı olmak gerekir. Doktora yapmak için verilen zaman kısıtlı; başarısız olunan bir aşamayı tekrar etme sayısı 2 veya 3 ile sınırlıdır. 

Doktora öğrencisinden ve doktora tezinden beklentiler yüksek lisans öğrencisinden daha ileri düzeydedir. Yüksek lisans tezi hazırlanırken tecrübe edinilmiş olsa bile, doktora tezi; konusu, kullanılan yöntemi, yapılan analizleri ve sonuç ve çıkarımları itibariyle daha karmaşık, detaylı ve ileri düzeyde olmalıdır. Bilimsel araştırmanın nasıl yapıldığını öğrenmek bu dönemde özellikle önem kazanır; çünkü doktor ünvanını aldıktan sonra çoğunlukla akademik hayatta veya araştırma sektöründe iyi bir araştırmacı olmanız gerekir. 

Doktora yaparken pek çok zorluk ve sıkıntılarla karşılaşılabilir. Bu zorlukların bir kısmı doktorantın kendisiyle ilgili faktörlerden, bir kısmı doktora yapmanın doğasından, bir kısmı da tamamen kontrolünüz dışındaki sebeplerden (örneğin tez danışman hocanızdan) kaynaklanabilir. Danışman-öğrenci ilişkisinin ve danışman desteğinin çok önem kazandığı bu dönemde ihtiyacınız olan destek ve danışmanlığı üniversitedeki danışman hocanızdan alamayabilirsiniz hatta danışman hocanız yaşadığınız zorluğun kaynağı olabilir.  (Doktora yaparken karşılaşılabilecek zorluklarla ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.)

BİZ'im Doktora Danışmanlık Hizmetlerimiz

 BİZ Akademik Danışmanlık olarak

 • Doktoraya başlamadan önce program ve üniversite seçimi  
 • Doktora başvuru hazırlığı ve başvuru yapma
 • Doktora danışman hoca ve ders seçimi
 • Doktora yeterlik sınavı
 • TİK’lere hazırlanma
 • Doktora tez konusu belirleme
 • Tez önerisi hazırlama
 • Literatür taraması
 • Araştırma izni 
 • Araştırma desenleme 
 • Ölçek, anket, mülakat tasarlama 
 • Veri toplama 
 • Veri analizi ve istatistik
 • Bulgular, sonuç, tartışma 
 • Kaynakça oluşturma
 • Tezin kapsamlı olarak redaksiyonu
 • Doktora tezinden makale yayınlama
 • Tezden bağımsız bilimsel makale hazırlama
 • Akademik ilişki ve kariyer yönetimi

gibi başlıklarda size destek vermek, sorularınızı cevaplamak, yönlendirmek ve bu dönemin stresini azaltarak öğrenmenizi ve tezinizin kalitesini maksimize etmenize yardımcı olmak için çalışıyoruz.

Hayatınızın bu önemli döneminde sizinle ve sizin için BİZ Akademik Danışmanlık olarak ne yapabiliriz öğrenmek için bizimle info@bizakademikdanismanlık.com adresinden veya iletişim sayfasından iletişime geçin. 
 
Hizmet politikamız hakkında bilgi için kurumsal sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 

Not: Tanışma ve bilgi edinme görüşmeleri ücretsizdir.