info@bizakademikdanismanlik.com
+1 216 250 1342 (WhatsApp)

Tez Bölümleri

Tez genellikle 5 ana bölümden oluşur: Giriş, literatür taraması, metot, bulgular, sonuç ve tartışma. Araştırmada yararlanılan kaynakların listesi kaynakça olarak son bölümün (sonuç ve tartışma bölümünün) arkasına eklenir. Ayrıca izin belgeleri, anket gibi ekler de en sonda yer alır.

Tezin giriş bölümünde tez konusunun önemi, araştırma gerekçeleri, kavramsal veya kuramsal çerçeve, araştırma problemi, araştırma soruları/ hipotezleri, sayıltıları, sınırlılıklar ve tanımlar yer alır. İkinci bölüm literatür taraması bölümüdür. Literatür taraması bölümünde, konuyla ilgili daha önce yapılmış olan araştırmaların özeti ve sentezi yapılır ve literatürdeki boşluklara da değinilir.  Üçüncü bölüm araştırma metodu bölümüdür.  Araştrıma metodu bölümünde araştırma deseni ve yöntemi, evren, örneklem, veri toplama teknikleri, veri toplama araçları, veri toplama prosedürü, ve veri analizi yöntem ve teknikleri anlatılır. Dördüncü bölüm bulgular bölümüdür. Bulgular bölümü, veriler analiz edildikten sonra tablolar, grafikler, şekiller yardımıyla veri analizi sonuçlarının teknik terimlerle anlatıldığı, araştırma sorularına cevap verildiği veya hipotez testi sonuçlarının aktarıldığı kısımdır.  5. bölüm Sonuç Tartışma ve Öneriler bölümüdür. Araştırmanın bulgularının, kuramsal çerçeve ve literatür ile karşılaştırılması, sentezlenmesi ve değerlendirilmesidir. Ayrıca, diğer araştırmalarla veya hipotezlerle farklı çıkan bulguların neden kaynaklanabileceği, araştırmanın sınırlılıklarının neler olduğu ve gelecekte bu veya benzer konularda araştırma yapanlara önerilere yer verilir. Araştırmanın bulgu ve sonuölarının teorik ve uygulama açısından ne ifade ettiği ve bu  bağlamda öneriler yer alır.