info@bizakademikdanismanlik.com
+1 216 250 1342 (WhatsApp)

Sosyal Bilimlerde Veri Analizi ve İstatistik Danışmanlığı

Neden Veri Analizi Desteği Almalıyım?

Toplanan verilerin anlam kazanması ve doğru sonuçların çıkarılması; doğru istatistik tekniklerinin seçilmesi ve bu tekniklerin uygulanmasına bağlıdır. 

Yüksek lisans veya doktora teziniz,  akademik araştırmanız, araştırma projeniz veya istatistik dersiniz için veri analizi yapmanız geretiğinde istatistik tekniklerine karar vermekte, analizlerin doğruluğundan emin olmakta, veya analizleri yapmakta zorlanabilirsiniz.

Veri analizi nedir? 

Veri analizi nasıl yapılır? 

Hangi veri analizi teknikleri kullanılmalıdır? 

Yapılan veri analizleri doğru mu?

gibi sorulara beraber cevap buluyoruz.

Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi veri analizi ve istatistik hizmetinde de önceliğimiz, sizlerin veri analizi ve istatistiğin nasıl yapılacağını öğrenmenizdir.

O nedenle, hem analizlerinizi yapıp hem de nasıl yapıldığını öğrenmeniz için kendi araştırmanız üzerinden birebir eğitim veriyoruz, neyin neden ve nasıl yapıldığını gösteriyoruz, birlikte yapıyoruz ve siz yaptığınızda da doğruluğundan emin oluyoruz.

Veri Analizi ve İstatistik Danışmanlığı Size Ne Sağlar?

veri analizi ve istatistik

Nicel Veri Analizi:  Basit veya ileri düzeyde veri analizi yapılmadan önce verilerin temizlenmesi, organize edilmesi, kontrol edilmesi, önanalizlerin yapılması, verilerin hangi varsayımları karşıladığının veya ihlal ettiğinin tespit edilmesi ve test edilmesi gibi ön basamaklar yerine getirildikten sonra araştırma  sorusuna ve verilere uygun istatistik tekniklerine karar verilerek veri analizinin yapılması.

Nitel Veri Analizi: Durum çalışması (case study), olgusal çalışma (phenomenology), ve grounded theory gibi yaklaşımların kullanıldığı; gözlem, mülakat ve belge inceleme gibi nitel veri toplama tekniklerinin kişilere, gruplara veya nesnelere uygulandığı araştırmalarda; içerik analizi, betimsel analiz, tematik analiz, sabit karşılaştırma analizi, söylem analizi gibi tekniklerin uygulandığı durumlarda verilerin çözümlenmesi, kodlanması, alt ve ana temaların belirlenmesigeçerlik ve güvenirliğin  (trustworthiness) sağlanması ile ilgili parametrelerin (credibility, transferabilty, dependability) değerlendirilmesi, frekans tablolarının oluşturulması, sonuç çıkarılması 

Analizlerin Raporlaştırılması: Analiz sonuçlarının yazılmasıtablo ve grafiklerle gösterilmesiyorumlanması ve sonuçların yayınlacağı platforma göre hitap ettiği okuyucu kitlesinin ihtiyacı olan veya anlayacağı ifadelerle ve detayda ifade edilmesi 

Veri Analizi ve istatistik ile ilgili sizinle ve sizin için BİZ Akademik Danışmanlık olarak ne yapabiliriz öğrenmek için bizimle info@bizakademikdanismanlık.com adresinden veya iletişim sayfasından iletişime geçin. 

Not: Tanışma ve bilgi edinme görüşmeleri ücretsizdir.

Uzman Olduğumuz İstatistik Teknikleri

 • Betimsel istatistik teknikleri
 • Tek-grup (One-sample) t-test
 • Bağımsız gruplar (Independent-samples) t-test
 • İlişkisel gruplar (Paired-samples) t-test
 • Tek Yönlü Varyans Analizi (One-way ANOVA)
 • İki Yönlü Varyans Analizi (Two-way ANOVA)
 • Faktöryel ANOVA
 • Tekrarlarnan ölçümler Varyans Analizi (Repeated measures ANOVA)
 • Tek Yönlü Kovaryans Analizi (One-way ANCOVA)
 • İki Yönlü Kovaryans Analizi (Two-way ANCOVA)
 • Tek yönlü çok değişkenli varyans analizi (MANOVA)
 • İki yönlü çok değişkenli varyans analizi (MANOVA)
 • Tek yönlü çok değişkenli kovaryans analizi (MANCOVA)
 • İki yönlü çok değişkenli kovaryans analizi (MANCOVA)
 • Linear Regresyon
 • Hiyerarşik Regresyon
 • Binary Lojistik Regresyon
 • Ordinal Lojistik Regresyon
 • Multinomial Lojistik Regresyon
 • Ki Kare (Chi Square) Testi
 • Korelasyon (Pearson, Spearman, Rho vb)
 • Mann-Whitney test
 • Kruskal-Wallis test
 • Wilcoxon Signed-Ranks test
 • McNemar's Test
 • Friedman's Test
 • Ölçek geliştirme geçerlik testleri
 • Faktör analizi
 • ve dahası...